» صورت نهایی آن رباعی :) :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٦
» ... :: ۱۳٩٥/٧/۳
» نام تو را به ابر نوشتم :: ۱۳٩٥/۳/۳
» ویرایش نشده علی الحساب! :: ۱۳٩٤/٧/٥
» بشود یا نشود... :: ۱۳٩٤/٥/۱
» برای مادربزرگ... :: ۱۳٩٤/٢/۸
» یکسالی است تک بیت مانده... :: ۱۳٩۳/۸/٤
» یک رباعی :: ۱۳٩۳/٧/٥
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: ۱۳٩۳/٦/۱٠
» ۱۳٩۳/٤/۱٦ :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» .: در حسرت ناشنیده‌هایی که تویی :. :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» برای برادرم... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» آسیب‌شناسی :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» تقدیم به ناجی‌العلی، نزار قبّانی و شهیدش بلقیس! :: ۱۳٩٢/٥/۸
» حسرت... :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» باز هم اردیبهشت گذشت و تو را نبوسیدم... :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» «پدر» و «مادر»... :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» عشق محمّد بس است و آل محمّد! :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» یک دست بر آسمان و دستی، پهلو... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» تاق :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» غبار این بیابون بی‌سواره... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» اسکندرآسا بر لب آب حیات آمد... :: ۱۳٩٠/٩/٩
» تهدّمت والله ارکان الهدیٰ... :: ۱۳٩٠/٦/٢
» ناله‌ی زیر و زار من... :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» راست نوشته‌بودی؛ امّا... :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» اردی‌بهشت هم گذشت و تو را نبوسیدم...! :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» 3 سه‌گانی! :: ۱۳٩٠/٢/٧
» بی‌تویی... :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» گواهی پیش از فوت :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» دیروز... امروز... فردا... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» شعربازی! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» ردیفی برای همیشه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱